Online Magazine of Beauty, Fashion, Food, Travel and Lifestyle

T h e u r b a n s t y l e o f m e

Follow us:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bring Me Back de B A Paris

 

Bring Me Back by B A Paris

 

 

Finn şi Layla se întorc dintr-o excursie la schi în localitatea franceză Megève. Se îndreptau spre Paris, iar Finn opreşte la o benzinărie pentru a merge la baie. Era convins că Layla a ieşit din maşină şi e undeva în urma lui, astfel că a intrat liniştit în complexul respectiv. La întoarcere însă, Layla nu e de găsit. A revenit pentru a o căuta, dar nu era nicăieri. Disperat, a anunţat autorităţile.

Considerându-l suspect, acestea îl investighează cu atenţie, numai că Finn pare să spună adevărul şi nu e vinovat de nimic. Cele două maşini care au fost zărite de martori nu au mai fost identificate niciodată. Şi totuşi, Finn nu a spus tot adevărul despre acea noapte...

Doisprezece ani mai târziu, Finn este fericit alături de Ellen, trăind o viaţă liniştită şi frumoasă. Dar cine este Ellen? Nimeni alta decât sora Leiylei. Tuturor li s-a părut foarte ciudat acest lucru, dar până la urmă au acceptat. Iar lucrurile păreau să fi intrat într-o matcă a lor până când, într-o zi, Ellen primeşte o păpuşică (cea mai mică dintr-un set de matrioşti) despre care ştia că dispăruse cu ani în urmă şi bănuia că Layla fusese cea care i-o luase.

Acţiunea începe să ia o turnură tenebroasă pe măsură ce prin poştă sau lăsate pentru a fi găsite, Finn Şi Layla încep să găseasc tot mai multe astfel de matrioşti. Un vecin anunţă poliţia că a văzut-o pe Layla, dar nu a putut să o oprească să discute cu ea, iar Finn începe să primească e-mailuri de hărţuire de la cineva care susţine că ar fi Layla.

Amintirile, mărturisirile şi ceea ce se întâmplă în prezent încep să se împletească într-un vârtej care te cuprinde şi nu îţi mai dă drumul. Finn are părţile sale ascunse şi violente, Layla şi Ellen ascund un trecut întunecat şi plin de tristeţe.

Şi totuşi, unde este Layla şi de ce s-a ascuns în toţi aceşti ani? Veţi afla citind cartea, care este absolut senzaţională, cu întorsături de situaţie care te ţin cu respiraţia la gură şi un final de excepţie.

xoxo

*

Finn and Layla return from a ski trip to the French town of Megève. They were heading for Paris, when Finn stopped at a gas station to go to the bathroom. He was convinced that Layla got out of the car and was somewhere behind him, so he walked into the complex. On return, however, Layla cann’t be found. He came back to look for her, but she disappeared. Desperate, he call the authorities.

Considering him a suspect, they investigate the case carefully, but Finn seems to be telling the truth. The two cars that were seen by the witnesses have never been identified. And yet, Finn didn’t tell all the truth about that night...

Twelve years later, Finn is happy with Ellen, living a quiet and beautiful life. But who is Ellen? Nobody other than Layla’s sister. Everything seemed very strange to all the others, but eventually they accepted it. And things seemed to have entered into a nice course, until one day Ellen received a doll (the smallest of a set of matryoshkas) that she knew it had disappeared years ago and suspected that Layla had been the one who had taken it.

The action begins to take a shadowy turn when Finn and Layla begin to find more and more such matryoshkas. A neighbor tells the police that he saw Layla, but he couldn’t stop her, and Finn is harassed by emails from someone who pretends to be Layla.

Memories, confessions, and what is happening today begin to blend in a whirlwind that embraces you and doesn’t let you go. Finn has its hidden and violent parts, Layla and Ellen conceal a dark past and so much sadness.

And yet, where is Layla and why she has been hiding all these years? You will learn by reading the book, which is absolutely sensational, with twists and turns that are mind-blowing.

xoxo

*

Finn et Layla reviennent d’un séjour de ski dans la ville française de Megève. Ils se dirigeaient vers Paris et Finn s’était arrêté à une station-service pour aller aux toilettes. Il était convaincue que Layla était sortie de la voiture et qu’elle se trouvait quelque part derrière lui, marchant doucement vers le complexe. Au retour, cependant, Layla est introuvable. Il est revenue la chercher, mais elle n’est nulle part. Désespérée, il annonce les autorités.

Le considérant suspect, ils enquêtent de manière approfondie, mais Finn semble dire la vérité. Les deux voitures vues par les témoins n’ont jamais été identifiées. Et pourtant, Finn n’a pas dit toute la vérité sur cette nuit...

Douze ans plus tard, Finn est heureux avec Ellen et mène une vie tranquille et belle. Mais qui est Ellen? Personne d’autre que la soeur de Layla. Semble très étrange, mais ils finissent tous par accepter. Les choses vont bien, jusqu’au jour où Ellen reçut une poupée (la plus petite d’un ensemble de matriochkas) dont il savait qu’elle avait disparu il y a des années et que Layla l’avait pris.

L’action commence à prendre une tournure sombre a mesure que Finn et Layla commencent à trouver de plus en plus de telles matriochkas. Un voisin dit à la police qu’il a vu Layla et Finn reçoit des courriels harcelants de la part de quelqu’un qui dit qu’elle est Layla.

Les souvenirs, les confessions et ce qui se passe aujourd’hui commencent à se fondre dans un tourbillon qui vous embrasse et ne vous laisse pas. Finn a ses parties cachées et violentes, Layla et Ellen cachent un passé sombre et beaucoup de tristesse.

Et pourtant, où est Layla et pourquoi se cache-t-elle toutes ces années? Vous apprendrez en lisant le livre, qui est absolument sensationnel.

xoxo

gallery/bring me back de ba paris